Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2019 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467), na terenie naszego powiatu od stycznia 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. można to zrobić telefonicznie pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30 lub elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl. W ten sposób odbywa się rejestracja do każdego z czterech punktów w powiecie.

Klauzula informacyjna 

dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów).

Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl). 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie w ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dane te będą przetwarzane przez adwokatów lub radców prawnych w imieniu i na polecenie administratora.

Informuję, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane innym organom lub podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.